شماره حساب

کاربران عزیز می توانید مبلغ خود را به یکی از حساب های زیر واریز کرده و شماره تراکنش یا فیش واریزی را پیامک نمایند.


شماره حساب بانک ملت : 1866518617

شماره کارت بانک ملت (جهت کارت به کارت): 6104-3378-6034-2243

بنام : کاظم نظری
 

**************************************************


توجه:
لطفا پس از واریز:
شماره پیگیری/ مبلغ/نام بانک(منظور یکی از حسابهای فوق می باشد) / نام خانوادگی یا نام کاربری خود را به یکی از شمارههای 09171151497 || 09176030896 پیامک نمایید.