تعرفه قیمت خرید شارژ


ر نام محصول حداقل تعداد خرید   عدد قیمت واحد
1 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 1000 180 ریـال
2 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 2000 175 ریـال
3 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 3000 170 ریـال
4 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 5000 165 ریـال
5 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 10000 160 ریـال
6 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 20000 155 ریـال
7 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 50000 150 ریـال
8 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 100000 145 ریـال
9 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 200000 142 ریـال
10 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 500000 137 ریـال